Medlemsförmåner

 

 

 

För den medlemsavgift du erlägger får du utan extra kostnader bl.a. följande:

Byggnadskalendern

är den enda svenskspråkiga i Finland utkommande byggnadstekniska handboken. Boken innehåller bl.a. olika tabeller, lagar och förordningar, flera aktuella byggnadstekniska artiklar, matrikel och ett svenk-finskt bygglexikon. Studerandemedlemmarna får köpa boken till ett starkt rabatterat pris. Den senast utkomna kalendern ges som anslutningsgåva åt första årets studeranden. Från och med år 2019 ges kalendern ut som tvåspråkig i samarbete med RKL.

SBIF:s meddelande

skickas en gång i månaden (10 ggr/år) till alla medlemmar (även studernademedlemmarna). Här får du veta vad för aktiviteter som arrangeras av din egen förening och förbundet under den kommande månaden.

Husbyggaren

är en tidning som utges av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) i Sverige. Den utkommer sex gånger i året och kommer som e-tidning till alla SBIF:s ordinarie och studerande medlemmar som uppgett sin e-postadress. Initiativet till prenumerationen kom från medlemskåren och motiveringen var att det inte i Finland publiceras tillräckligt med svenskspråkig information om byggnadsteknik.

VVS, VST-teknikern

är en tidning som också kommer som en följd av medlemskapet i SBIF. Tidningen utges av VVS Föreningen i Finland med fem nummer per år. Tidningen sänds inte till studerandemedlemmarna.

Ansvars- och rättshjälpsförsäkring

Alla SBIF:s föreningsmedlemmar är  delaktiga av en ansvars- och rättshjälpsförsäkring. Läs mera här.

Rakennusmestari ja -insinööri och Rakennuslehti*

är de två tidningar som följer av att SBIF:s föreningar är medlemmar av Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL. Rakennusmestari ja -Insinööri utkommer med 4 nummer årligen och den utskickas som en bilaga till Rakennuslehti. Rakennuslehti igen utkommer med 40 nummer årligen. Innehållet i den förstnämnda tidningen behandlar organisationsnyheter och den andra är en aktualitetstidning. Även studerandemedlemmarna erhåller dessa tidningar.

Rakennustaito*

är en tidning som utkommer 4 ggr per år. Medlemmarna får tidningen som medlemsförmån från och med år 2004. På så sätt återgås det till det läge som rådde ända fram till år 1992 då tidningen föll bort från medlemsförmånerna. Också studerandemedlemmarna får denna tidning.

Juridisk rådgivning*

RKL har även en juridisk service som komplement till ansvarsförsäkringen.  För mera information se RKL:s webbsidor.

Kursavgifter till medlemspris

Alla SBIF-medlemmar får delta i kursverksamheten (kurser, seminarier, föreläsningar) till ett något billigare medlemspris. Vilka kurser som är aktuella kan du läsa om i SBIF:s månatliga Meddelande. (RKL-medlemmar kan likaså delta i RKL:s kurser till medlemspris).

* Obs! Gäller endast för medlemmar som också hör till RKL. För att bli delaktig av alla medlemsförmåner bör man vara ansluten till både SBIF (= en av SBIF:s lokalföreningar) och RKL.

Obs! Studerandemedlemmar! RKL besluter årligen om de olika förmånerna för studerandemedlemmarna. Flera av RKL:s andra medlemsförmåner gäller även er. En fullständig förteckning över RKL:s medlemsförmåner och -tjänster finns på RKL:s webbsidor.