Vem kan bli medlem


  • Byggmästare.
  • Byggmästare yh.
  • Byggingenjörer yh.
  • Lantmäteritekniker och -ingenjörer.
  • Produktionsingenjörer.
  • Högre byggtekniskt utbildade.
  • Företag eller personer som står nära byggsektorn (se understödande medlemmar).
  • Studeranden (se studerandemedlemmar).

- - - -

Ordinarie medlemmar

Genom att ansluta sig till en av SBIF:s medlemsföreningar blir man bli medlem i förbundet. Numera är det inte enbart byggmästare som kan ansluta sig till en lokalförening utan även lantmäteritekniker, produktionsingenjörer, byggmästare,yh och studeranden kan göra det. Som förut kan även alla med högre byggnadsteknisk utbildning än ovannämnda bli medlemmar. Lantmäteritekniker och produktionsingenjörer utbilda(de)s på svenska i Vasa.

För lantmäteritekniker finns det inte någon yrkesideell organisation dit man kan ansluta sig. Lantmätarna hör till byggandet elementärt och deras utbildning är delvis gemensam med byggnadsteknikernas varför det är helt logiskt att de kan ansluta sig till en byggmästareförening. Produktionsingenjörer utbildades i Vasa inom ramen för yrkeshögskoleförsöket. Med Driftsingenjörsförbundet har överenskommits att den rätta organisationen för produktionsingenjörerna är SBIF.

SBIF krävde länge tillsammans med RKL att byggmästareutbildningen skulle göras fyraårig för att bättre svara mot dagens krav. Undervisningsministeriet beslöt att det på försök i hela landet (1997) vid yrkeshögskolorna påbörjas en fyraårig byggmästareutbildning som leder till avläggande av byggmästareexamen, yh. Försöket gjordes sedan permanent. Den svenskspråkiga byggmästare, yh -utbildningen startade både i Ekenäs och Vasa. Eftersom utbildningen sker vid yrkeshögskola är den likvärdig med en ingenjörsexamen. Examensbenämningen byggmästare, yh ändrades till ingenjör, yh hösten 2000 (gäller fr.o.m. hösten 2001). Hösten 2007 återinfördes exemensbenämningen byggmästare, yh då en arbetsledareutbildning startades i Ekenäs. Den första kullen utexaminerades hösten 2010.

- - - -

Understödande (passiva) medlemmar

Personer som inte uppfyller de utbildningsmässiga kraven, men som ändå står nära byggbranschen, kan ansöka om understödande (passivt) medlemskap. Detta gäller likaså företag eller andra juridiska sammanslutningar som står nära branschen. En passiv medlem saknar rösträtt i medlemsföreningen men kan fritt delta i verksamheten. Medlemsavgiften är förmånligare än för en ordinarie medlem, men förmånerna varierar dock beroende på medlemsförening. 

- - - -

Studerandemedlemmar

Studeranden på bygglinjerna vid yrkeshögskolorna kan numera bli medlemmar redan det första studieåret. De ansluts som studerandemedlemmar till den lokala föreningen. Medlemsavgiften och medlemsförmånerna anpassas så att de passar en studerande, d.v.s. någon avgift uppbärs inte. Studerandemedlemmar har rätt att delta i lokalföreningens verksamhet och kurstillfällen som arrangeras av förbundet. Se mera information under medlemsförmåner.

- - - -

Medlemsavgifter 2022
Medlemskategori

SBIF + RKL

Endast SBIF
Ordinarie medlem162 euro90 euro
Ordinarie medlem som fyllt eller fyller 6587 euro45 euro
Utexaminerad och ansluten 2022Ingen avgiftIngen avgift
Utexaminerad och ansluten 2021Halv avgiftHalv avgift
Passiv medlem-70 euro
StuderandemedlemIngen avgiftIngen avgift
OBS! Till medlemsavgiften kommer även lokalföreningens avgift på några euro. Mer information får du från din lokalförening.

Sjukpensionärer, arbetslösa, föräldralediga, medlemmar i samma hushåll, medlemmar som idkar högre byggtekniska studier och medlemmar som avtjänar sin värnplikt, erlägger på anhållan ingen avgift enligt skilda kriterier som fastställts år 1992. Icke nydimitterade byggmästare och ingenjörer som ansluter sig under året betalar så många tolftedelar av årsavgiften som det återstår hela månader av året.