SBIF:s stadgar

2022-01-27

Namn och hemort

§ 1
Föreningens namn är Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. och benämns i dessa stadgar SBIF. SBIF:s hemort är Helsingfors stad. Föreningens officiella språk är svenska.
SBIF är ett centralorgan för svenska byggmästare- och ingenjörsföreningar YH i Finland.

Ändamål och verksamhet

§ 2.1
Förbundet utgör en landsomfattande sammanslutning för föreningar vilka bildats av ingenjörer YH och byggmästare, och som förverkligar medlemskårens förväntningar, främjar gott byggande och samtidigt bygger det finländska samhället.

 

§ 2.2
SBIF förverkligar sitt ändamål genom att
1. anordna sammankomster, informations-, föreläsnings-, konferens- och skolningstillfällen, utställningar och studieresor samt anordna idrottstävlingar
2. idka till branschen hörande publikations- och förlagsverksamhet genom att utgiva publikationer som direkt betjänar föreningens syfte och medlemskåren
3. avge utlåtanden åt och göra framställningar till myndigheterna i frågor rörande byggnadsbranschen
4. idka forskningsverksamhet som utvecklar branschen
5. verka i samarbete med motsvarande inhemska och utländska organisationer för utvecklande av byggnadsbranschen
6. sprida information om nya byggmetoder, byggnadssätt och -material
7. bedriva allmän PR- och informationsverksamhet inom branschen
8. verka för förverkligande av sina ändamål på olika sätt som är jämförbara med ovanstående.
För stödjande av sin verksamhet kan SBIF mottaga understöd, gåvor och testamenten samt anordna insamlingar, lotterier, basarer och nöjestillställningar efter att erforderligt tillstånd skaffats.

 

Medlemmsföreningar

 

§ 3.1
Som medlemmar i SBIF kan antas i dessa stadgar avsedda, registrerade lokala byggmästare- och ingenjörsföreningar YH vilka arbetar för ett befrämjande av förbundets syften och förbinder sig att följa dessa bestämmelser.
Ansökan av förening om medlemskap skall göras skriftligen hos förbundsstyrelsen som äger godkänna ansökan eller i motsatt fall hänskjuta frågan till ordinarie förbundsmötets avgörande. Innan förening antas till medlem bör till densamma ha anslutit sig minst åtta (8) medlemmar. Av på en och samma ort verksamma svenska byggmästare- och ingenjörsföreningar kan utan ordinarie förbundsmötets medgivande endast en antas till förbundsmedlem. SBIF:s styrelse bör beredas tillfälle att avgiva utlåtande över medlemsföreningarnas stadgar och även över i stadgarna senare företagna ändringar före de inlämnas till registrering.

 

§ 3.2
Medlemsföreningarna bör inom sina verksamhetsområden
1. befrämja och förverkliga SBIF:s ändamål
2. efterfölja SBIF:s stadgar och beslut
3. åt SBIF inbetala årsavgifter för sina medlemmar
4. befrämja en ökning av medlemmarnas kunskaper och färdigheter

 

§ 3.3
Medlemsföreningarna bör till SBIF göra anmälan om alla sina medlemmar. Finner förbundsstyrelsen att till medlem i medlemsförening antagits en person vars medlemskap allvarligt kan skada SBIF:s syftemål eller om en föreningsmedlem handlat mot SBIF:s stadgar och beslut kan förbundsstyrelsen föreslå hans uteslutande ur medlemsförening. Därest förening utesluter en medlem bör beslutet härom med angivande av orsaken bringas till SBIF:s kännedom. SBIF bör övervaka att en ur en medlemsförening utesluten person inte intas som medlem i en annan förening.

 

§ 3.4
Medlemsföreningarna bör till SBIF:s styrelse anmäla om sitt inträde som medlem i andra registrerade eller oregistrerade organisationer. Anslutning till politiska partier är förbjudet.
Förbundsmötet kan utesluta medlemsförening som bryter mot SBIF:s stadgar, ändamål eller gjorda beslut. Framställning om uteslutning görs av SBIF:s styrelse vilken bör ange orsakerna till förslaget om uteslutning. För att förslaget om uteslutning skall godkännas erfordras minst trefjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna.

 

§ 3.5
Medlemsföreningarna har rätt att inom sig grunda registrerade eller oregistrerade underföreningar, avdelningar och klubbar. Medlemsföreningarnas styrelser bör godkänna stadgarna för sina underföreningar, avdelningar och klubbar.

 

§ 3.6
Till ordinarie medlem i medlemsförening kan antas vid sidan om byggmästare och ingenjörer YH också personer med motsvarande högre byggteknisk utbildning.
Sökandens ansökan om medlemskap skall godkännas av medlemsförenings styrelse. Medlem som blivit antagen bör erhålla SBIF:s medlemsmärke, föreningens och SBIF:s stadgar vilka han förbundit sig att följa.
Medlem i medlemsförening kan tillhöra flera av SBIF:s medlemsföreningar men vid SBIF:s möten kan han blott rösta som representant för en medlemsförening, vilken förening utgörs av den förening som senast för honom erlagt årsavgift åt SBIF. En från årsavgift befriad medlem antecknas som medlem i den förening som senast för honom erlagt årsavgift till SBIF. Ifall en från SBIF:s årsavgift befriad medlem hör eller ansluter sig till en annan medlemsförening inom SBIF, har han rätt att senare själv meddela i vilken förening han skall antecknas som medlem i SBIF:s medlemsregister.
Då en medlem i medlemsförening övergår från en förening till en annan bör han på anfordran uppvisa intyg på att han erlagt föregående års medlemsavgift till sin gamla förening i vilken även inkluderats årsavgiften till SBIF.
Medlemsförening kan på skild ansökan godkänna som studerandemedlem en person som studerar vid en yrkeshögskola eller högskola och som erlägger den avgift som medlemsföreningens stadgar förutsätter.

 

Årsavgifter

 

§ 4
Medlemsföreningarna erlägger årligen till SBIF en av förbundsmötet fastställd årsavgift för varje personmedlem och för varje medlem i medlemsföreningen.
Medlemsföreningarna erlägger ej årsavgift åt SBIF för nedanstående personmedlemmar:
1. SBIF:s hedersordförande och hedersmedlemmar
2. sådana medlemmar, vilka enligt tidigare stadgar redan befriats från erläggandet av årsavgift
3. studerandemedlemmar
En medlem som ansluter sig efter den sista februari erlägger som medlemsavgift så många tolftedelar som det återstår hela månader av året. SBIF:s styrelse kan mot ansökan besluta om befrielse eller nedsättning av medlemsavgiften för en ordinarie föreningsmedlem för ett år i sänder. Person som ansluter sig det år han dimitteras erlägger ingen avgift för dimitteringsåret och halv avgift för det följande året. Styrelsen besluter när och på vilket sätt årsavgiften skall erläggas.

 

Utträde och uteslutande av medlem ur medlemsförening

 

§ 5
En medlem som vill utträda ur en medlemsförening bör meddela därom skriftligt till styrelsen eller ordföranden eller till föreningsmöte som en anteckning till protokollet. En medlem som utträder är skyldig att erlägga medlemsavgift för det pågående året.
Ifall en medlemsförening ämnar utesluta en medlem av annan orsak än obetald medlemsavgift, bör den innan slutligt beslut fattas, bringa ärendet med motiveringar till SBIF:s styrelses kännedom.
Ifall medlem, som av annan orsak än obetald medlemsavgift uteslutits, senare anhåller om återinträde i en medlemsförening, skall ansökan med motiveringar sändas till SBF:s styrelse SBIF för utlåtande.

 

Utmärkelser

 

§ 6
SBIF kan till hedersordförande kalla person, som förtjänstfullt verkat som ordförande för SBIF. Endast en person i sänder kan vara hedersordförande.
Till hedersmedlem i SBIF kan kallas person, som synnerligen förtjänstfullt befrämjat SBIF:s verksamhet.
Beslut om kallande av hedersordförande och hedersmedlem görs av förbundsmötet på förslag av styrelsen.
Stadgar gällande övriga förtjänsttecken och utmärkelser fastställs av förbundsmötet.

 

Medlemsföreningarnas passiva medlemmar

 

§ 7
Inom ramen för vederbörande medlemsförenings stadgar kan till en medlemsförening utöver de ordinarie medlemmarna höra passiva medlemmar. Som passiva medlemmar kan godkännas
byggnadsbranschen närstående personer och juridiska sammanslutningar, vilka erlägger en av medlemsföreningens stadgar förutsatt avgift för passiva medlemmar.

 

Förbundsmöte

 

§ 8.1
SBIF sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, av vilka vårmötet hålls i maj - juni och höstmötet i oktober - november. Förbundsstyrelsen utser platsen och den exakta tidpunkten.
Medlemsföreningarna representeras på förbundsmötet av en representant för varje påbörjat 20-tal ordinarie medlemmar i föreningen. Varje representant har en röst.
Representant bör för mötet, till vilket han valts som representant, vara försedd med fullmakt som utskrivits av föreningen han representerar.
Före mötet granskas fullmakterna av två personer som för ändamålet ifråga utsetts av styrelsen.
Vid förbundsmötet närvarande representant får med fullmakt representera högst en (1) av samma förening vald frånvarande representant.

 

Representanternas resekostnader ersätts dem av den förening de representerar.

 

§ 8.2
Samtliga medlemmar i SBIF:s medlemsföreningar har rätt att närvara vid förbundsmötet, men endast medlemsföreningarnas befullmäktigade representanter tillkommer förslags- och rösträtt.
Motioner och diskussionsinlägg avsedda för förbundsmötet bör insändas till SBIF:s styrelse senast en månad före ifrågavarande förbundsmöte. Styrelsen avger utlåtande över dem till förbundsmötet.

 

§ 8.3
1. Förbundsmötet öppnas av styrelseordföranden, 1:sta eller 2:ra viceordföranden, eller vid förfall för dessa av den till åldern äldsta närvarande förbundsstyrelsemedlemmen.
2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd
Vid vårmötet behandlas dessutom följande ärenden:
5. Uppläses styrelsens berättelse över SBIF:s verksamhet under senaste verksamhetsperiod, verksamhetsgranskningsberättelse samt tillåtes diskussion om dem.
6. Fastställes bokslutet.
7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandlas eventuella inlämnade motioner
9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Vid höstmötet behandlas dessutom följande ärenden:
5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar.
6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår.
7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter för följande kalenderår med beaktande av stadgandena i § 11.1 moment 1.
8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes årsavgiftens storlek.
9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden.
10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
11. Behandlas eventuella inlämnade motioner.
12. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

§ 8.4
Extra förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst tre (3) medlemsföreningar eller då medlemsföreningar vars sammanräknade medlemsantal omfattar minst 30 % av medlemsföreningarnas sammanlagda medlemsantal skriftligen anhållit därom.
På extra förbundsmöte kan endast behandlas och beslutas i ärenden nämnda i möteskallelsen. Extra förbundsmöte sammankallas på i § 9 bestämt sätt.

 

§ 8.5
När styrelsen så besluter är deltagande i föreningens möte också möjligt genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel under mötet. Närmare bestämmelser om distansdeltagande tas upp i förbundets omröstnings- och valordning.

 

Möteskallelser

 

§ 9
Kallelse till förbundsmöte bör senast två veckor före mötet utsändas till medlemsföreningarna per post, e-post eller i en tidning som når alla medlemmar. Ifall distansdeltagande är möjligt bör det framgå i kallelsen.

 

Ordförande

 

§ 10
Förbundsordförande väljs av förbunsmötet för två år kalenderår och kan återväljas två gånger i följd. Till förbundsordförande kan endast väljas en person som är ordinarie medlem i en medlemsförening.

 

Styrelsen

 

§ 11.1
Till förbundsstyrelsen hör en styrelseordförande och en medlem från varje till SBIF hörande medlemsförening dock minst sex (6) och högst fjorton (14) ordinarie medlemmar. För varje ordinarie styrelsemedlem med undantag för ordföranden, väljs en personlig suppleant. Till styrelsemedlemmar eller suppleanter kan endast väljas personer som är ordinarie medlemmar i en medlemsförening.
Verksamhetsperioden för ordinarie styrelsemedlem är två kalenderår så att hälften av styrelseplatserna väljs årligen. Medlem i tur att avgå kan återväljas två gånger.
Styrelsen väljer inom sig 1:sta och 2:ra viceordförande, vilka tillsammans med ordföranden och förbundssekreteraren bildar presidiet.
Presidiet bereder ärenden som skall föreläggas styrelsen och handhar de av styrelsen åt presidiet överlåtna uppgifterna.
Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne, av 1:sta eller 2:ra viceordföranden. Styrelsen är beslutför då någon av ordförandena och åtminstone hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
Då styrelsemedlem är förhindrad att närvara vid mötet bör han kalla sin personliga suppleant i stället.

 

§ 11.2
SBIF:s styrelses uppgift är att
- utveckla SBIF och övervaka att SBIF:s stadgar och mötesbeslut efterföljs
- för SBIF anställa en förbundssekreterare och andra funktionärer samt definiera deras uppgifter
- övervaka användningen av SBIF:s medel och ansvara för skötseln av medlen och egendomen
- avge utlåtanden över medlemsföreningens stadgar och stadgeändringar
- fördela för studie- och rekreationsändamål avsedda medel och andra motsvarande understöd
- vid behov tillsätta utskott, kommittéer eller arbetsgrupper för beredning eller omhänderhavande av föreskrivna ärenden och för dem utfärda instruktioner
- kalla SBIF: medlemsföreningar och dess medlemmar till ordinarie och extra förbundsmöten
- åt förbundsmötet avgiva berättelse över verksamheten under senaste verksamhetsperiod
- för förbundsmötet uppgöra verksamhetsplan och budget för följande kalenderår
- representera SBIF genom ordförandena, förbundssekreteraren eller speciellt för ändamålet befullmäktigade personer
- åt medlemsföreningarna ge verksamhetsdirektiv samt på allt sätt befrämja SBIF:s och medlemsföreningarnas strävanden och intressen
- bereda de ärenden som kommer upp på förbundsmötet.

 

Förbundssekreterarens uppgifter

§ 12
Förbundssekreteraren åligger
1. att sköta förbundets korrespondens och publikationsverksamhet
2. att sköta förbundets räkenskaper, inkassera medlems- och andra avgifter samt förvalta förbundets medel och redovisa för dem inför styrelsen
3. att kalla förbundsstyrelsens och presidiets medlemmar till möten enligt ordförandens beslut
4. att förbereda ärenden som skall behandlas av presidiet, tillsammans med presidiet förbereda ärenden som skall behandlas av styrelsen, vid presidiets och styrelsens möten föra protokoll samt verkställa fattade beslut
5. att utföra andra förekommande uppgifter som åläggs honom av styrelsen.

 

Tecknande av namn

§ 13
SBIF:s namn tecknas av
- ordföranden ensam
- någondera viceordföranden tillsammans med en styrelsemedlem
- förbundssekreteraren ensam

 

Medlemsomröstning

§ 14
Styrelsen kan föranstalta rådgivande omröstningar. Instruktioner rörande medlemsomröstning ges av styrelsen.

 

Verksamhetsperiod

§ 15
SBIF:s räkenskaper avslutas per den 31.12. Räkenskaperna, styrelsens verksamhetsberättelse och mötesprotokollen överlämnas till verksamhetsgranskarna för granskning senast en månad före förbundsmötet. Verksamhetsgranskarna bör avge verksamhetsgranskningsberättelse inom två veckor efter att de erhållit handlingarna för granskning.

 

Ändring av stadgarna

§ 16
Förslag om ändring av dessa stadgar kan upptas till behandling endast på ordinarie förbundsmöte. För godkännande av ändring erfordras att ändringsförslaget omfattas av åtminstone trefjärdedelar (3/4) av samtliga avgivna röster. Förslag till ändring av dessa stadgar bör överlämnas åt styrelsen senast tre månader före ordinarie förbundsmöte. Godkänd ändring träder i kraft omedelbart efter det att den antecknats i föreningsregistret.

 

Upplösning av SBIF

§ 17
Förslag rörande upplösning av SBIF bör överlämnas till SBIF:s styrelse senast tre månader före ordinarie förbundsmöte. Förslaget behandlas på ordinarie förbundsmöte och sedan på ett tidigast tre månader senare avhållet nytt förbundsmöte och för godkännande erfordras att förslaget på båda dessa möten understöds av åtminstone trefjärdedelar (3/4) av samtliga vid mötet avgivna röster.
Om förbundet upplöses tillfaller förbundets medel dess medlemsföreningar i proportion till deras medlemsantal.

 

Övriga stadganden

§ 18
Vid förbunds- och styrelsemöten används i allmänhet öppen omröstning men sluten omröstning används ifall någon av mötets röstberättigade deltagare så fordrar och förslaget vinner understöd. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst förutom vid val eller vid sluten omröstning då lotten alltid avgör. Närmare bestämmelser om förfarandet vid distansdeltagande tas upp i förbundets omröstnings- och valordning.
Vid uträkningar som grundar sig på antalet personmedlemmar används medlemsantalet per sistlidna 31 december som bas.
Protokoll bör föras vid alla styrelse- och förbundsmöten. Protokollet bör vederbörligen justeras och tillställas förbundsstyrelsen.